På lång sikt måste man från po­li­tiskt håll öka lä­rar­yr­kets sta­tus, menar skribenterna. Foto: Mostphotos

På lång sikt måste man från po­li­tiskt håll öka lä­rar­yr­kets sta­tus, menar skribenterna. Foto: Mostphotos

Debatt:

Lärarbristen är skolans största utmaning

Sko­lans kan­ske största ut­ma­ning är den stora lä­rar­bristen, som bara blir mer akut för var­je ter­min. Inom två år kommer Sve­ri­ge sakna 60 000 lä­ra­re, en­ligt Ut­bild­nings­de­par­te­mentets be­räk­ningar. Att tro att det inte på­verkar un­der­visningen är naivt.
Bristen på lä­ra­re gör att de lä­ra­re som finns får en allt större ar­bets­be­last­ning och att obe­hö­rig per­so­nal i allt hög­re grad får täcka upp där det brister.
På lång sikt måste man från po­li­tiskt håll öka lä­rar­yr­kets sta­tus, så att fler väljer att bli lä­ra­re. Men för an­sva­riga skol­po­li­ti­ker finns det ock­så stora möj­lig­heter att fri­göra lä­rar­tid på kort sikt, så att de elever som idag går i sko­lan i får till­gång till rik­tigt bra un­der­visning.
Vi har för­slag på tre kon­kreta åt­gärder som skulle låta lä­ra­re vara just lä­ra­re och där­med få tid att be­driva rik­tigt bra un­der­visning:
1. An­ställ mer per­so­nal i sko­lorna.
När det inte går att an­ställa till­räck­ligt med lä­ra­re, måste man börja tänka nytt.
Lä­ra­re har många ar­bets­upp­gifter, allt från un­der­visning till att fylla i blan­ketter, han­tera kon­flikter och svara på föräldramejl om vil­ken mat­säck som är lämp­lig till ut­flykten.
En del av des­sa upp­gifter skulle kun­na skötas av nå­gon an­nan än en lä­ra­re. An­ställ där­för mer per­so­nal i sko­lan, så som ad­mi­nist­ra­tiva lä­rar­as­si­stenter, it-per­so­nal och so­ci­al­pe­da­goger, utöka elev­häl­san så av­lastas lä­ra­rna som på så sätt får tid att fo­ku­sera på sitt kärn­upp­drag – un­der­visningen. Sam­ti­digt stärks sko­lan på an­dra plan, vil­ket gynnar eleverna.
2. Sä­ker­ställ till­gången till bra lä­ro­me­del.
En fak­tor som minskar lä­ra­res ar­bets­be­last­ning och ökar lik­vär­dig­heten för eleverna är till­gång till lä­ro­me­del som följer lä­ro­planen och är pro­fes­sio­nellt ut­vecklade.
Lä­rar­hand­led­ningar och grund­lä­ro­me­del för ett helt läs­år ger lä­ra­re stöd att pla­nera och säkrar att eleverna har till­gång till det cen­trala in­ne­hållet till var­je lek­tion.
Men vi vet att många elever har da­torer utan di­gi­tala lä­ro­me­del och att lä­ra­re får an­vända tid till att ko­piera ur en enda lä­ro­bok.
Det är ock­så stora skill­nader mel­lan sko­lorna. Bra lä­ro­me­del borde vär­deras som nöd­vän­dig in­fra­struk­tur i sko­lan och just bristen på in­fra­struk­tur och sy­stem­stöd för lä­ra­rna var en vik­tig ut­gångs­punkt för Skol­kom­mis­sionens ar­be­te.
Det är dags för kom­munerna och var­je skola att ta med lä­ro­me­del i det sy­ste­ma­tiska kva­li­tets­ar­be­tet.
3. Rensa på lä­ra­rnas skriv­bord.
De senaste åren har ock­så allt fler do­ku­men­ta­tions­krav hamnat på lä­ra­rnas bord. Viss do­ku­men­ta­tion är nöd­vän­dig, men myc­ket skulle kun­na skalas bort.
Vissa kom­muner har re­dan börjat dra ned på ad­mi­nist­ra­tions- och do­ku­men­ta­tions­kraven, just för att man för­stått att de fak­tiskt inte till­för nå­got.

Vi har en fan­tas­tisk, väl­ut­bil­dad och en­ga­ge­rad lä­rar­kår i Sve­ri­ge.
Men oav­sett hur bra lä­ra­re man skulle kun­na vara, så blir nå­got all­tid lidande om man inte får tid och för­ut­sätt­ningar nog att ut­fö­ra sitt yrke på bästa sätt.
Våga visa fram­fötterna! Ge­nom att fri­göra vär­de­full lä­rar­tid och låta lä­ra­re vara lä­ra­re, så säkrar ni kva­li­teten på un­der­visningen.

Publicerad 17 June 2017 11:00